Найти книгу: "Чет эл замонавий архитектураси. Ў?ув ?ўлланма"


Чет эл замонавий архитектураси. Ў?ув ?ўлланма Чет эл замонавий архитектураси. Ў?ув ?ўлланма

Автор: Ибадулла Самандарович Байджанов

Год издания: 0000

Ушбу ?ўлланмада ХХ асрнинг замонавий чет эл архитектураси ривожланишига ?ис?ача умумлаштирилган маълумот берилган. Жа?он архитектурасининг асосий йўналишлари очиб берилган. Ушбу жараёнларни характерли чиз?илари, айни?са уларни келиб чи?иши сабаблари сиёсий ва и?тисодий ахвол билан бо?ли?лигини кўрсатади.Хорижий маъморларнинг ижодий асарларидан намуналар келтирилган, стил ва йўналишлари кўрсатилган. ?ўлланма Олий ў?ув юртларида та?сил олаётган келгуси меъморлар учун.
Ша?ар му?итини меъморий шакллантириш. Услубий ?ўлланма Ша?ар му?итини меъморий шакллантириш. Услубий ?ўлланма

Автор: Ибадулла Самандарович Байджанов

Год издания: 

Ушбу услубий ?ўлланмада ша?ар му?итини комплекс шакллантириш масалалари чизмаларда, фото суратларда, иллюстрация шаклида ўз ифодасини топган.

Роль городского населения в градостроительстве. Услубий ?ўлланма Роль городского населения в градостроительстве. Услубий ?ўлланма

Автор: И. С. Байджанов

Год издания: 

Ввиду неразработанности вопросов теории, методологии и методики изучения общественного мнения в области градостроительства представляет существенный интерес его философская интерпретация для выработки целостного представления о нем.

Ша?ар худудларини мухандислик ободонлаштириш. Услубий ?ўлланма Ша?ар худудларини мухандислик ободонлаштириш. Услубий ?ўлланма

Автор: И. С. Байджанов

Год издания: 

Ушбу ?ўлланмада ша?арлар худудини тўла мухандислик ободонлаштириш ва турли ахамиятга молик худудларни ободонлаштириш: турар жой райони, микрорайон, кўча, майдонлар, скверлар, бульварлар, бо?лар ва парклар, спорт иншоотлари ва ?акозалар инобатга олинган?ўлланма меъморлар, ша?арсозлар ва олийго?ларни (касбий таълим) талабалари ва лойи?ачилар учун.

Ша?арлар марказини шакллантириш. Методик ?ўлланма Ша?арлар марказини шакллантириш. Методик ?ўлланма

Автор: Ибадулла Самандарович Байджанов

Год издания: 

Ша?арларнинг марказини шакллантириш жараёнларини бош?ариш вазифалари ?айта кўриб чи?илади. Ша?ар ядросини ташкиллаштиришда моделларини асосий параметрларини та??ослаш яхши натижаларни беради. Методик ?ўлланма меъморлар ва ша?арсозлик со?асида ишловчи мутахассислар учун.

Ша?арларни пиёдалар фазо макони меъморчилиги. Услубий ?ўлланма Ша?арларни пиёдалар фазо макони меъморчилиги. Услубий ?ўлланма

Автор: Ибадулла Самандарович Байджанов

Год издания: 

Ша?арларнинг кўп функцияли пиёдалар кўчаси ва майдонлари меъморий шаклланиш тахлили комплекс ўрганилади. Ша?арларнинг пиёдалар кўчаси ва зоналарини меъморий – типологик ечимларини ривожланишнинг асосий анъаналарини ани?ланади, ша?арсозликни функционал режалаштириш, ?ажмий фазовий, техник – и?тисодий, таъмирлаш ва меъморий композицион муаммолари тахлил этилади. Меъморлар ва ша?арсозлик сохасида ишлаётган мухассислар учун методик ?ўлланма.